fbpx

Algemene Voorwaarden

Life is a journey is een concept van Slabbekoorn Consultancy


Artikel 1: Coachingsafspraken

1.1 Coachingsafspraken bij Slabbekoorn Consultancy kunnen via de beschikbare Social Media kanalen, per telefoon of e-mail worden gemaakt. Alle gegevens zijn te vinden bij Contact op www.lifeisajourney.nl .

Artikel 2: Inschrijven voor (online) Studiekeuze training en/of coaching

2.1 Bij inschrijving (aanmelding) voor onze (online) workshop/training/coaching geldt dat bij voldoende deelname de bijeenkomst doorgaat. Bij individuele traject worden 1-op-1 afspraken gemaakt.
Deelnemer betaalt binnen 7 dagen na inschrijving per bankoverschrijving. (uiteraard met uitzondering van de GRATIS studiekeuze training)
Deelname is pas mogelijk na ontvangst van de betaling. Slabbekoorn Consultancy heeft het recht om bij onvoldoende interesse de workshop/training te annuleren. Het vooraf betaalde bedrag zal dan per bank aan deelnemer worden terugbetaald of er wordt een nieuwe datum gekozen.

2.2 Inschrijving geschiedt op datumvolgorde van datum bijschrijving investeringsbedrag op de bankrekening van Slabbekoorn Consultancy. Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende inschrijfformulieren vallen buiten behandeling. Ook berichtuitwisseling via Whatsapp, email of social media kan tot een overeenkomst leiden.

2.3 Door inzending van het inschrijfformulier of akkoordverklaring via een berichtuitwisseling, verklaart deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en is deelnemer gehouden aan betaling van het desbetreffende investeringsbedrag.

Artikel 3: Uitvoering

3.1 De met Slabbekoorn Consultancy gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de keuzes die gemaakt worden door deelnemers. Wij zullen ons uiteraard 100% inzetten om de deelnemer tot de juiste studiekeuze te laten komen.

3.2 Workshops/trainingen/gesprekken vinden meestal op een externe locatie plaats. (bijv. De ZB in Middelburg)
Hier kan van afgeweken worden, in overleg met de deelnemer(s). Bij specifieke verzoeken voor het geven van trainingen/workshops op externe locaties kunnen extra reis- en of verblijfskosten in rekening worden gebracht. (altijd in overleg met de deelnemer(s).

3.3 Slabbekoorn Consultancy maakt bij afname van enkele diensten gebruik van diverse middelen ter ondersteuning van de coaching. Sinds 2008 heeft Slabbekoorn Consultancy een certificering voor het Persolog Persoonlijksmodel. Meer informatie kunt u vinden op: www.persolog.nl

Tevens kan er gebruik worden gemaakt van een vragenlijst van Career Direct, waarvoor een licentie is behaald in 2013. Meer informatie kunt u vinden op: https://careerdirect.org.

3.4 Voor zover Slabbekoorn Consultancy voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van/medewerking door cliënt, is Slabbekoorn Consultancy uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle betalingen dienen te worden voldaan op NL43 RABO 0145027570

 t.n.v. Slabbekoorn Consultancy.

4.2 De factuur dient binnen 7 dagen te zijn voldaan. Behandeling vindt pas plaats na ontvangst betaling. Deelname workshop/training is mogelijk na ontvangst van betaling.

4.3 Indien deelnemer kiest voor een (online) individuele coaching / workshop of training van Slabbekoorn Consultancy, vult de deelnemer een inschrijfformulier in en betaalt dit op voorhand binnen 7 dagen na ondertekening.

4.3 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijn is de deelnemer in verzuim. Slabbekoorn Consultancy behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering € 15,= administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de deelnemer, t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

4.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW, belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het kenbaar maken van de aanbieding.

4.6 Reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Artikel 5: Annulering

5.1 Annulering door deelnemer kan telefonisch, per e-mail of schriftelijk. Datum ontvangst door Slabbekoorn Consultancy geldt als datum annulering.

5.2 Afspraken kunnen kosteloos tot 48 uur van tevoren geannuleerd worden. Daarna wordt aan deelnemer het coachingstarief doorberekend.
Workshops/trainingen kunnen tot 4 weken van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 3 weken van tevoren, wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken van tevoren wordt 75% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week van tevoren wordt 100% in rekening gebracht. Indien de workshop/training op een later tijdstip nogmaals plaatsvindt, kan cliënt zijn deelname doorschuiven naar die datum. De betaling houdt dan gestand voor die nieuwe datum.

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Bij eventuele klachten ga ik ervan uit dat zowel Slabbekoorn Consultancy als de deelnemer een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Slabbekoorn Consultancy en de deelnemer op te lossen.

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichting.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Slabbekoorn Consultancy verplicht zich tot geheimhouding van wat hij in het kader van de coaching te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de coaching bestaan.

7.2 Slabbekoorn Consultancy verwacht van deelnemers openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op de coaching en keuzes die worden gemaakt. Tevens verwacht Slabbekoorn Consultancy dat deelnemers zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de coaching, workshops of trainingen te doorstaan.

7.3 Slabbekoorn Consultancy sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van deelname aan een van onze programma’s, zoals coaching, workshops of trainingen.

7.5 Op de overeenkomst tussen Slabbekoorn Consultancy en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.